દેવભૂમિ દ્વારકાની પવિત્રભૂમિ પર પ્રજાસતાક પર્વની ઉજવણી - GUJARAT GENERAL KNOWLEDGE