અધ્યાત્મિક પુસ્તકો: ગીતા-તેના મૂળરૂપે - GUJARAT GENERAL KNOWLEDGE