શિવાષ્ટકમ - GUJARAT GENERAL KNOWLEDGE

શનિવાર, ડિસેમ્બર 30, 2017

શિવાષ્ટકમ

શિવ અષ્ટકમ

પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથનાથં સદાનન્દભાજમ | 
ભવદ્ભવ્યભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૧|| 

ગલે રુણ્ડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલકાલં ગણેશાધિપાલમ | 
જટાજૂટગઙ્ગોત્તરઙ્ગૈર્વિશાલં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૨|| 

મુદામાકરં મણ્ડનં મણ્ડયન્તં મહામણ્ડલં ભસ્મભૂષાધરં  તમ | 
અનાદિં હ્યપારં મહામોહમારં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૩|| 

તટાધોનિવાસં મહાટ્ટાટ્ટહાસં મહાપાપનાશં સદા સુપ્રકાશમ | 
ગિરીશં ગણેશં સુરેશં મહેશં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૪|

ગિરીન્દ્રાત્મજાસઙ્ગૃહીતાર્ધદેહં ગિરૌ સંસ્થિતં સર્વદા સન્નિગેહમ | 
પરબ્રહ્મ બ્રહ્માદિભિર્વન્દ્યમાનં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૫|| 

કપાલં ત્રિશૂલં કરાભ્યાં દધાનં પદાંભોજનમ્રાય કામં દદાનમ | 
બલીવર્દયાનં સુરાણાં પ્રધાનં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૬|| 

શરચ્ચન્દ્રગાત્રં ગુણાનન્દપાત્રં ત્રિનેત્રં પવિત્રં ધનેશસ્ય મિત્રમ | 
અપર્ણાકળત્રં ચરિત્રં વિચિત્રં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૭|| 

હરં સર્પહારં ચિતાભૂવિહારં ભવં વેદસારં સદા નિર્વિકારમ | 
શ્મશાને વસન્તં મનોજં દહન્તં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ||૮|| 

સ્તવં યઃ પ્રભાતે નરઃ શૂલપાણેઃ પઠેત્સર્વદા ભર્ગભાવાનુરક્તઃ | 
સ પુત્રં ધનં ધાન્યમિત્રં કળત્રં વિચિત્રૈઃ સમારાદ્ય મોક્ષં પ્રયાતિ ||૯|| 

ઇતિ શ્રીશિવાષ્ટકં સંપૂર્ણમ || 

ટિપ્પણીઓ નથી: