ગુજરાત પાક્ષિક-લોહપુરૂષ સરદારને રાષ્ટ્રની શ્રદ્ધાંજલિ - GUJARAT GENERAL KNOWLEDGE