શ્રીગણેશસ્તોત્રં પ્રહ્લાદકૃતમ્ - GUJARAT GENERAL KNOWLEDGE

બુધવાર, ડિસેમ્બર 27, 2017

શ્રીગણેશસ્તોત્રં પ્રહ્લાદકૃતમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
અધુના શૃણુ દેવસ્ય સાધનં યોગદં પરમ્ ।
સાધયિત્વા સ્વયં યોગી ભવિષ્યસિ ન સંશયઃ ॥ ૧॥

સ્વાનન્દઃ સ્વવિહારેણ સંયુક્તશ્ચ વિશેષતઃ ।
સર્વસંયોગકારિત્વાદ્ ગણેશો માયયા યુતઃ ॥ ૨॥

વિહારેણ વિહીનશ્ચાઽયોગો નિર્માયિકઃ સ્મૃતઃ ।
સંયોગાભેદ હીનત્વાદ્ ભવહા ગણનાયકઃ ॥ ૩॥

સંયોગાઽયોગયોર્યોગઃ પૂર્ણયોગસ્ત્વયોગિનઃ ।
પ્રહ્લાદ ગણનાથસ્તુ પૂર્ણો બ્રહ્મમયઃ પરઃ ॥ ૪॥

યોગેન તં ગણાધીશં પ્રાપ્નુવન્તશ્ચ દૈત્યપ ।
બુદ્ધિઃ સા પઞ્ચધા જાતા ચિત્તરૂપા સ્વભાવતઃ ॥ ૫॥

તસ્ય માયા દ્વિધા પ્રોક્તા પ્રાપ્નુવન્તીહ યોગિનઃ ।
તં વિદ્ધિ પૂર્ણભાવેન સંયોગાઽયોગર્વજિતઃ ॥ ૬॥

ક્ષિપ્તં મૂઢં ચ વિક્ષિપ્તમેકાગ્રં ચ નિરોધકમ્ ।
પઞ્ચધા ચિત્તવૃત્તિશ્ચ સા માયા ગણપસ્ય વૈ ॥ ૭॥

ક્ષિપ્તં મૂઢં ચ ચિત્તં ચ યત્કર્મણિ ચ વિકર્મણિ ।
સંસ્થિતં તેન વિશ્વં વૈ ચલતિ સ્વ-સ્વભાવતઃ ॥ ૮॥

અકર્મણિ ચ વિક્ષિપ્તં ચિત્તં જાનીહિ માનદ!।
તેન મોક્ષમવાપ્નોતિ શુક્લગત્યા ન સંશયઃ ॥ ૯॥

એકાગ્રમષ્ટધા ચિત્તં તદેવૈકાત્મધારકમ્ ।
સમ્પ્રજ્ઞાત સમાધિસ્થમ્ જાનીહિ સાધુસત્તમ ॥ ૧૦॥

નિરોધસંજ્ઞિતં ચિત્તં નિવૃત્તિરૂપધારકમ્ ।
અસમ્પ્રજ્ઞાતયોગસ્થં જાનીહિ યોગસેવયા ॥ ૧૧॥

સિદ્ધિર્નાનાવિધા પ્રોક્તા ભ્રાન્તિદા તત્ર સમ્મતા ।
માયા સા ગણનાથસ્ય ત્યક્તવ્યા યોગસેવયા ॥ ૧૨॥

પઞ્ચધા ચિત્તવૃત્તિશ્ચ બુદ્ધિરૂપા પ્રકીર્તિતા ।
સિદ્ધ્યર્થં સર્વલોકાશ્ચ ભ્રમયુક્તા ભવન્ત્યતઃ ॥ ૧૩॥

ધર્મા-ઽર્થ-કામ-મોક્ષાણાં સિદ્ધિર્ભિન્ના પ્રકીર્તિતા ।
બ્રહ્મભૂતકરી સિદ્ધિસ્ત્યક્તવ્યા પંચધા સદા ॥ ૧૪॥

મોહદા સિદ્ધિરત્યન્તમોહધારકતાં ગતા ।
બુદ્ધિશ્ચૈવ સ સર્વત્ર તાભ્યાં ખેલતિ વિઘ્નપઃ ॥ ૧૫॥

બુદ્ધ્યા યદ્ બુદ્ધ્યતે તત્ર પશ્ચાન્ મોહઃ પ્રવર્તતે ।
અતો ગણેશભક્ત્યા સ માયયા વર્જિતો ભવેત્ ॥ ૧૬॥

પઞ્ચધા ચિત્તવૃત્તિશ્ચ પઞ્ચધા સિદ્ધિમાદરાત્ ।
ત્યક્વા ગણેશયોગેન ગણેશં ભજ ભાવતઃ ॥ ૧૭॥

તતઃ સ ગણરાજસ્ય મન્ત્રં તસ્મૈ દદૌ સ્વયમ્ ।
ગણાનાં ત્વેતિ વેદોક્તં સ વિધિં મુનિસત્તમ ॥ ૧૮॥

તેન સમ્પૂજિતો યોગી પ્રહ્લાદેન મહાત્મના ।
યયૌ ગૃત્સમદો દક્ષઃ સ્વર્ગલોકં વિહાયસા ॥ ૧૯॥

પ્રહ્લાદશ્ચ તથા સાધુઃ સાધયિત્વા વિશેષતઃ ।
યોગં યોગીન્દ્રમુખ્યં સ શાન્તિસદ્ધારકોઽભવત્ ॥ ૨૦॥

વિરોચનાય રાજ્યં સ દદૌ પુત્રાય દૈત્યપઃ ।
ગણેશભજને યોગી સ સક્તઃ સર્વદાઽભવત્ ॥ ૨૧॥

સગુણં વિષ્ણુ રૂપં ચ નિર્ગુણં બ્રહ્મવાચકમ્ ।
ગણેશેન ધૃતં સર્વં કલાંશેન ન સંશયઃ ॥ ૨૨॥

એવં જ્ઞાત્વા મહાયોગી પ્રહ્લાદોઽભેદમાશ્રિતઃ ।
હૃદિ ચિન્તામણિમ્ જ્ઞાત્વાઽભજદનન્યભાવનઃ ॥ ૨૩॥

સ્વલ્પકાલેન દૈત્યેન્દ્રઃ શાન્તિયોગપરાયણઃ ।
શાન્તિં પ્રાપ્તો ગણેશેનૈકભાવોઽભવતત્પરઃ ॥ ૨૪॥

શાપશ્ચૈવ ગણેશેન પ્રહ્લાદસ્ય નિરાકૃતઃ ।
ન પુનર્દુષ્ટસંગેન ભ્રાન્તોઽભૂન્મયિ માનદ!॥ ૨૫॥

એવં મદં પરિત્યજ હ્યેકદન્તસમાશ્રયાત્ ।
અસુરોઽપિ મહાયોગી પ્રહ્લાદઃ સ બભૂવ હ ॥ ૨૬॥

એતત્ પ્રહ્લાદમાહાત્મ્યં યઃ શૃણોતિ નરોત્તમઃ ।
પઠેદ્ વા તસ્ય સતતં ભવેદોપ્સિતદાયકમ્ ॥ ૨૭॥

॥ ઇતિ મુદ્ગલપુરાણોક્તં પ્રહ્લાદકૃતં ગણેશસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

ટિપ્પણીઓ નથી: